اولتراسونیک لیپولیز

اولتراسونیک لیپولیز

اولتراسونیک لیپولیز

ارتعاشات ایجادشده در سلول های چربی توسط فرکانس های خاصی از امواج صوتی می تواند ظرف چند دقیقه موجب خردشدن و به صورت مایع درآمدن سلول های چربی شود. پس از تخریب سلولها با ساکشن چربی آن خارج میشود. به این عمل اولتراسونیک لیپولیز گفته می شود.

اولتراسونیک لیپولیز