دستورات بعد از عمل (اسلیو معده)

دستور غذایی بعد از عمل

دو هفته‌ی اول بعد از ترخیص بیمار مجاز است مایعات بنوشد: آب – چای – شیر – سوپ صاف شده – آب مرغ – آب ماهیچه – آب میوه فقط خانگی (طبیعی): آب هویج، آب سیب و …

دو هفته‌ی دوم: غذای نرم به نرمی حلیم: پوره‌جات – غذای میکس شده – شیرموز و …

 

زمان بهبودی

بستری در بیمارستان بین ۳ تا ۴ روز

برگشت به فعالیت روزمره کمتر از ۱ هفته

بهبود کامل کمتر از ۲ هفته