بای پس معده اغلب به روش لاپاروسکوپی (جراحی بسته) انجام می شود. هدف از این عمل این است که اولن بیمار چاق غذای کمتری میل کند. ثانین این مقدار غذا مسیر مشترک کمی با صفرا در تماس باشد. لذا جذب کمی داشته باشد. رسیدن سریع تر غذا به انتهای روده و هم چنین میانبر زدن اثنی عشر باعث اثرات شگفت آور بای پس به عنوان جراحی متابولیک درمان دیابت است. این روش در دیابت و با BMI > 40 روش درمانی اساسی است.