محاسبه گر شاخص توده بدني
مقادير زير را وارد کنيد
جنس مرد زن
وزن
قد
نتايج
مساحت بدن متر مربع
حداقل وزن طبيعي کيلوگرم پوند
وزن ايده آل بدن کيلوگرم پوند
شاخص توده بدني وضعیت
تطبيق نتايج
شاخص کمتر از 18.5 کم وزنی
شاخص 18.5 تا 24.9 طبيعي
شاخص 25 تا 29.9 اضافه وزن
شاخص 30 و بالاتر چاق
Raddr.IR